Polityka Prywatności sklepu internetowego agrohouse.pl

1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego agrohouse.pl jest  AGROHOUSE Bartosz Nowicki z siedzibą w Człopie, ul. Kwiatowa 16, NIP 765-165-72-13, Regon 320799449, adres poczty elektronicznej: kontakt@agrohouse.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2.   Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3.   Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4.   Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z wielkiej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://agrohouse.pl/regulamin/

2.   CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1.   Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1.   nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.1.2.   udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych.

2.1.3.   marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.2.   W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie Internetowym są:

2.2.1.   Paypal.com – spółka PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembour.

2.2.2.   PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495.

2.3.   W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:

2.3.1.   DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000028368.

lub

2.3.2    Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul.Stawki 2, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972.

2.4    W przypadku Klientów, którzy korzystają z połączenia Sklepu Internetowego z portalem społecznościowym Facebook (tzw. fanpage sklepu agrohouse.pl ), otrzymuje on informacje o wizycie Klienta na stronie. Jeśli Klient posiada konto na portalu społecznościowym, jego wizyta może zostać na nim odnotowana i uwidoczniona. Właścicielem portalu Facebook jest: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

2.5.   Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, poczta, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz REGON.

2.6.   Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.

3.   COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1.   Usługodawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu Internetowego. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Sklepu Internetowego. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania z Konta oraz Formularza Zamówienia, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji zalogowanego do Konta oraz składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia.

4.   PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1.   Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub Umów Sprzedaży, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę zgodnie z Regulaminem Sklepu.

4.2.   Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

4.2.1.   osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

4.2.2.   jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

4.2.3.   jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą – za prawnie usprawiedliwiony cel w tym wypadku uważa się m.in. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych.

4.3.   Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 4.2. Polityki prywatności.

5.   PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1.   Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2.   Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

5.2.1.   Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.2.2.   wniesienia, w przypadkach wymienionych w pkt. 4.2.3., pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację.

5.2.3.   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w pkt. 4.2.3, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.

5.3.   W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 5.1. i 5.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: kontakt@agrohouse.pl albo pisemnie na adres Administratora.

6.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.   Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.

6.2.   Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.   Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1.   Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.3.2.   Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

6.4.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.